Takako

Info

OwnerTakako
CoownersN/A
BoardTira
ProgramChibiPaint
Size500x500
Added21:39, 10 Nov 2011
Modified21:39, 10 Nov 2011
Time summary47m 28s
Version1/1
StatusFinished
(21:39, 10 Nov 2011)

Options

Versions

 by Takako
v1 by Takako
21:39, 10 Nov 2011
47m 28s
View version history

Stats

Views1 067
Comments1
Promos6

Promoted by:

  1. Arshana - 21:40, 10 Nov 2011
  2. Raixly - 21:50, 10 Nov 2011
  3. TCK - 21:57, 10 Nov 2011
  4. kovu - 23:48, 10 Nov 2011
  5. limonka - 09:51, 11 Nov 2011
  6. Rokiaa - 16:59, 11 Nov 2011

Oekaki @dA

Meet us at deviantart

by Takako

Next by TakakoPrevious by Takako
 by Takako - 21:39, 10 Nov 2011

Comments

xKimix

xKimix

live long and prosper. wink.
#1 xKimix - 21:40, 10 Nov 2011 - Last changed: 21:40, 10 Nov 2011